[+] Giao dịch thỏa thuận
Chào mua
Mã CK Gía Khối lượng
Khớp lệnh
Mã CK Gía Khối lượng Giá trị Thời gian
Chào bán
Mã CK Gía Khối lượng
HaSTC-INDEX KLGD GTGD Số CK tăng/giảm

Ctrl+Click vào chứng khoán để Xem Biểu đồ, Click để hiển thị/bỏ hiển thị Ưu tiên